“Vi cuntu na cosa” – “Comu fu ca a un picciliddru lu chiamaru … ”Provvisoriu Pasquali”

Questo articolo è stato visto 1.243 volte.

Nino Seviroli - Vi Cuntu Na Cosa - Registrazione Bambino

08:00 –  Ninu Seviroli e …… !!!  

Comu fu ca a un picciliddru lu chiamaru … Provvisoriu Pasquali

Ebbeni, Signuri Mè, la cosa vi pò pariri stramma, macari un ci criditi, ma successi, e successi na matina, comu tutti l’antri, nta un comuni, ca putissi essiri pinfina lu nostru. Aviva nasciutu un picciliddru, e lu nonnu, lu patri, lu soggiru, e du tistimonii, avivanu a iri a dichiarari, la nascita di lu carusu. Mentri caminavanu strata, strata pi iri a lu Comuni, li genti ca l’avivanu saputu, li firmavanu e drocu, vasati, agurii, strinciuti di manu,  e di epprosita, epprosita ad ogni vasata.

Iamu ca, mentri, stavanu acchianannu susu pi dichiarari lu carusu, scala, scala nantra pocu d’amici,  firmaru a lu patri di u carusu, a lu soggiru e a lu nannu. A stu puntu, lu patri di lu carusu, si vuntà cu so ziu e ci dissi: “Zi Pè, oss’accumencia acchianari, ni lu ufficiu, ca nantri u tempu ca ringraziamu l’amici e semu appressu”.

E lu Zi Peppi, acchianà susu, tuppià, si livà a coppula, e trasì, e cu tanta di ducazioni, dissi: “Benadica a tutti e bongiornu!”. L’impigati, arrispunneru: “Bongiornu” e ci dissiru: “Scusassi, c’avi di bisognu?”

U Zi Peppi, li talià e cu la coppula mani, mischinu un sapiva chi ci diri. Ma comunqui, lu tempu passava e tutti lu taliavanu e intantu, li parenti un si arricampavanu, e mentri iddru pinsava, u mpiegatu, ci dissi:”Ascuntassi, un s’ava a siddriari, m’ava diri, soccu ava fari, picchì nantri am’a travagliari”.

E lu Zi Peppi, chiù cunfusu ca pirsuasu, c’arrispunnì: “Amà rivilari un picciliddru”. Lu mpiegatu, lu talià ni l’occhi e ci dissi: “Comu l’ata a chiamari?”. E a lu Zi Peppi, chiossà ci acchianà la cunfusioni. Li parenti, ancora un arrivavanu e iddru, mischinu, un sapiva soccu fari.

Lu mpiegatu, lu talià arrè e ci dissi: “Ziu, purtroppu nantri cà un putemu aspittari, ni dicissi comu c’amu ciamà a mettiri e ni priparami pi stu vattiu”. E lu Zi Peppi, vistu ca un s’arricampava nuddru, e ca un putia perdiri cchiù tempu, ci dissi: “Mi scusassi, i littra un n’haiu, ma comunqui sacciu ca lu nannu di lu carusu e me cumpari Pasquali e quindi sicuramenti so figliu Calò, lu chiamirà, comu a so patri.

Comunqui, Pi un sapiri leggiri e scriviri, mentri aspittamu a iddri, nantri pi sì e pì nò, lu chiamamu, “Provvisoriu… Pasquali”. E lu mpiegatu, – ca unn’era gnuranti – comu lu Zi Pè, ma – avia u cocciu di la littra, –  ni l’attu di nascita, scrissi: “Provvisoriu Pasquali”.  E fu d’accussi ca ddru carusu si chiamà “PROVVISORIU PASQUALI”.

Replica con un Commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*