"Vi cuntu na cosa", Categorie

“Vi cuntu na cosa” – L’addimura

Questo articolo è stato visto 849 volte.

Nino Seviroli 02

Oggi, Ninu Seviroli ni cunta:  Mi ricordu quannu era carusu, ca po carusu arristavu, iucavamu a Scappucci, o iardinu, unni stava a me famiglia.  E dicu Scappucci, picchì a raona, lu veru scappuccinaru si canusci quannu dici sugnu scappuccinaru. Picchì l’antri dicivanu e dicinu Cappucci. Tuttu chissu pi cuntarivi na cosa ca ogni vota ca ci pensu mi veni l’allammicu. Iucavamu cu li me frati e li me soru sutta l’arbuli di aranci, di limuna, di mandarini e di cachì, quannu tuttu nsemmula ni chiamà, me patri, e ni dissi, iti iusu na Za Rò, e vi faciti dari tecchia di “DIMURA”, ca mi abbisogna, ma subitu però, curriti…… ca quannu viniti, vi dugnu na bella cosa. E nantri carusi, ni niscinnemu na Za Rò, e ci dissimu: Za Rò, ni dissi me patri, na duna tecchia di dimura ca ci abbisogna? ma na cosa lesta però, Za Rò!  La Za Rosa, si misi a firriari ntunnu, e nantri la taliavamu, u tempu passava, ma dimura, unnini dava. A un certu puntu, ci dissi, Za Rò, gnà camu a fari? e iddrà tutta sanizza: Gnà aspittati, ca t’aliu bona. Si misi a circari, intra l’armadiu, ncapu l’armadiu, nginucchiuni! sutta o lettu, fina a quannu, ni talià e ni dissi: Mai m’avia mancatu, l’addimura!  Comunqui, iti ni me frati Carminu, e ci diciti, Zi Cà, me patri n’ aviva mannatu, na Za Rosa, pi tecchia di dimura e dopu tantu aspittari, a Za Rosa, ni dissi ca unnaputiva truvari, e ni manna cà ni vossia, ca dici ca l’avi, e semu cà, ma ossà, s’allesti, ca a me patri ci abbisogna subitu. E lu Zi Carminu, si misi a circari, e mentri iddru circava nantri lu taliavamu, e ni chiuriva la seggia, ca ni nivuliamu iri a iucari, e iddru cuntinuava a circari, di ca banna e di dra banna, ma eccu, tuttu nsemmula, trasì, a Za Vicenza, so muglieri e tutta cuntenta ni dissi: Carù acchianati subitu intra, l’assati stari la dimura e iti a vasari, a to matri, e a sorellina, ca nascì mentri vantri circavavu la dimura, ca è la stessa dimura, ca ficiru circari a mia, quannu nascì me frati.
di NINO SEVIROLI 

The percentage of the topics https://justbuyessay.com/ in the exam may likely to differ as per the policy of the vendor.

I commenti sono disabilitati.