"Vi cuntu na cosa", Categorie

“Vi cuntu na cosa” – “Ne iusu cu li vertuli, nè susu cu li visazzi”

Questo articolo è stato visto 3.401 volte.

universo
08:00 – Oggi, Ninu Seviroli ni cunta, na cosa, videmu chì….!!!  

 “Ne iusu cu li vertuli, nè susu cu li visazzi

Certi voti, pensu a quanta pacenzia ava viri dru Gran Galantomu ca crià tuttu l’Universu: li cosi, li casi, li mari, li sciumi, li lachi, li stiddri, lu suli, a luna, li favi, i piseddri, i gurgiuna, i mirluzzi, tutti l’armari di lu munnu, u taganu, a sosizza, a simenza, i nuciddri, lu vinu, li spinciuna, li cuddriruna, li mbriulati, nsumma putissimu elincari, na vita e nun putissimu cuntari, tutti li meravigli ca fici.

E nantri, sempri ingrati e scuntenti, di quannu affacciamu, ni lu munnu, ca lu Beddru Diu, n’avia datu. E pirmittitimi na cunsidarazioni, ca ci pensu di sempri, a nantri, la razza umana, ni fici all’urtimu, e ni detti lu beni di lu ndillettu, e u viditi chinni ficimu, u videmu tutti unni semu iunti.

Comunqui, tantu pi parlari, ora vi dicu secunnu mia,  comu semu, semu ca un sapemu, di unni vinemu, anzi qualchi vota pinfina n’affruntamu di diri cu semu e di unni vinemu, e pò un sapemu unni ama iri, e ancora doppu tuttu stu tempu un sapemu, mà pi daveru, chiddru chi vulemu:

“Tecchia dicemu Chiuviti, chiuviti

Tecchia dicemu quann’ava scampari

Tecchia dicemu chi callu chi fà

Tecchia dicemu quann’ava arrifriscari

Dru Galantomu talia e n’arridi

Chissi me figli un saccordanu mà”  

E comunqui, Beddri Mè!!!  ancora c’è tempu, semu in tempu e comu si dici: siccomu lu tempu è Galantomu, e lu tempu è di lu Nostru Beddru DDI’, allura voli diri ca ancora c’è spiranza, pi addivintari, semplici e beddri all’occhi Sò, comu l’armaruzzi, ca iddru crià, senza ntillettu. 

Visit https://justdomyhomework.com/ our site to purchase the full set of actual 143-085 exam questions with answers.

Comments are closed.