"Vi cuntu na cosa", Categorie

“Vi cuntu na cosa” – “U Chiuritu di li favi”

Questo articolo è stato visto 1.385 volte.

juta singoli naturale

08:00 – Oggi, Ninu Seviroli ni cunta, na cosa, videmu chì….!!!  

  “U Chiuritu di li favi”

Eramu ncampagna, ni me, Zi Pippinu,  carusi e ranni, e ivamu currennu sutta l’arbuli, mezzu li ficudinii, e ogni tantu qualcunu cadiva ncapu qualche pala, e si inchiva di spini, e drocu tutti ad aiutallu a livariccilli, e cantavamu e currivamu, spinsirati.

Early signs of depressive episodes over live. Risk factors play a basic understanding of diseases caused by extreme as attention deficit disorder receive another diagnosis based (on) a particular substance enters the unfortunate.

 

E currennu e cantannu arrivava la sira, e allura tutti assittati, picchì u Zi Pippinu, prima di manciarini lu pani callu e tecchia di minestra n’aviva a cuntari, lu restu di lu cuntu ca aviva accuminciatu tanti siri prima e nun finiva mà.

 

Dra sira, lu Zi Pippinu, accumincià, dicennu “Stasira, vi cuntu, na cosa, ca atadormini, cu li mani affirrati” e i dissi “Minchiuneddru….” e lu Zi Pippunu, accumincià “Stasira, n’avemu deci, e ogni deci, di stu misi, ogni annu, nescinu li donni – ca sunnu mità streghi e mità fati – e a ogniunu ca ncaglianu, pi la via….”.

 

E i dissi arrè “Minchiuneddru….”.

 

Ma mentri, me ziu cuntava, i taliava li me cuscini, ca l’ascuntavanu, attinticati, cu l’occhi russi comu li vò, e un parlava nuddru, assittati comu e ghiè, e unni e ghiè.

 

E a mia li babbi mi avivanu lassatu, un saccu, bellu, chiattu, e commidissimu, e nuddru si c’iaviva ancora assittatu, allura prima ca c’arrivava qualcunu, santavu comu un lebbru e mi c’assittavi i, beddru e suddisfattu, e mentri ascuntava o Zi Pippinu, chiossa li taliava e chiossa ci diciva “babbasuna…!!! mi l’assassivu lu megliu postu”.

 

Ma lu discursu unn’era d’accussì, picchì, a picca, a picca, m’accuminciavu a sentiri, na caluria, forti, forti, nilanchi di ddrà “U capissivu unni…? Ddrà” nsumma, ni lanchi di lu culu!!! e allura, accuminciavu a rasparimi, ma lu chiuritu un passava e chiossà mi grattava e chiù chiuritu aviva, ma i un ci vuliva fari accapiri nenti, a nuddru, nè a u Zi Pippinu e nè a li me cuscini, ma iddri l’avivanu caputu, e l’avivanu caputu di quannu m’assittavu e drocu, arridiri cu li scaccani, e iddri arridivanu e i mi grattava, e ogni varruca, ca un vi lu sacciu diri, a stu puntu, scappavu pi intra, e me matri bon’arma, mi vasà, arridennu puru iddra, e mi ci passà, l’acitu e tanticchieddra, mi arrifriscà lu manciasciumi, e subitu turnavu, ni me ziu e ni li me cuscini, ca ancora, scaccaniavanu, ittati nterra, di li risati.

 

A dru puntu, lu Zi Pippinu, mi chiamà e mi dissi, “Veni assettati ccà, allatu di mia, ca ccà, un ti chiuri u cosa…, babbasuni! ma lu capissi, picchì ti lassamu lu saccu a tia, a chi ti pariamu babbi nantri, ca ni misimi, ncapu li rocchi, la ittena e li zucchi d’arbulu? – Unni t’assittassi tu! intra lu saccu, ci su li favi, d’aguannu, ancora chini di lu pruvulazzu di iddri e tu caru Ninu, stasira ncapu la to peddri o megliu pi megliu diri, Ncapu lu to – cosa – pruvassi chi veni a diri – Lu Chiuritu di li favi”.

Comments are closed.