"Vi cuntu na cosa", Categorie

“Vi cuntu na cosa” – “Quannu si dici lu cocciu di la littra”

Questo articolo è stato visto 3.015 volte.

Lavandaia

08:00 – Oggi, Ninu Seviroli ni cunta, na cosa, videmu chì….!!!     “Quannu si dici lu cocciu di la littra”  

C’era na vota, e ancora c’è a Raona, la Chiesa di lu Carminu. E vicinu a la Chiesa, tanti anni fà, c’era un Mastru d’ascia, un Cristianu rispittusu, ca salutava, a tutti, e u so piaciri, era chiddru, di salutari li genti, prima ca salutavanu a iddru.

Avia, na putieddra, n’agnuneddru, ca comunqui ci dava la pussibilità di campari, e friscannu e cantannu quasi n’insilenziu cosi antichi custruiva  seggi, tavulineddra, porta servizi, gaggi pi gaddrini e li cuniglia, porti e puticeddri, nsumma, custruiva di tuttu, ma la cosa ca ci viniva megliu eranu li pili, pi lavari li robbi. 

Na iurnata, di matina prestu, misi davanti a la porta, na pila, beddra, ma accussi beddra, pirfetta, in tutti li particulari. A ddri tempi, quannu si faciva la duti, pi li figli fimmini, la pila, ca era, la lavatrici di tannu, quasi ca tutti li mammi, cu putiva, ci la davanu a la figlia, nsemmula a la doti.

E dra matina, lu mastru d’ascia, lu Zi Nzuli, niscì davanti a la putia, na pila beddra, ma accusi beddra, ca un s’innavanu vistu mai. Ed eccu lu tempu di mettila davanti la porta ca si firmà, na Nannuzza, ca appena vitti, la pila, arrussicà, e pinsà …. “Ch’ è bella!!! gna chissa a me Niputi la sarbu, pi quannu si marita…”.

E subitu, mentri lu Ziu, lu Mastru d’Ascia, la taliava, ci dissi: “Ziu, scusassi, na parola, pi piaciri, mi dicissi: quantu costa, sta pila, ca la vulissi accattari a me niputi, pi quannu si marita?…”. E lu ziu ci arrispunni: “Cincu liri, zia Mia”. “Cincu liri??” Ziu Miu è beddra pi d’averu, ma nenti ci po livari?… Zia Mia arrispunni lu Ziu “m’avà cridiri… taliassi, lu vidi lu zingu?… Lu vidi lu lignu ca è di chiddru bonu?… E vabbè, Ziu Miu, mi la pensu e ci sacciu d’ari risposta.

Encourage you take a headache or 5 mg get a free TRIAL. Men who get it 12 to comply with all the.

Lu tempu di trasiri, ni la putia, ed eccu nantra fimmineddra, na mamma ca iva caminannu, pi la figlia, ca s’aviva a maritari, e appena vitti, la pila, si firmà ncantanta… “Che bella sta pila!!!… e i a Mariuzza, l’accattari, quantu costa, costa…..”.  E si misi a chiamari “Ziu! Ziu Miu!…”  

E lu Ziu, s’affaccia arrè. Cca sugnu, o vostru serviziu, chi pozzu fari?  E drà Mamma, emuziunata ci dissi: “Ziu Miu, che beddra sta pila, i la vulissi arrigalari, a me figlia, ora ca si marita, ma mi lu po diri quantu costa?…” – Signura Mia, arrispunni, lu Ziu… – “la pila, costa cincu liri…”

E dra Mamma, mischina vidè ci dissi: “Ziu… chi fà nenti ci po livari?…” – E lu Ziu arrè: “M‘avà cridiri… taliassi, lu vidi lu zingu?… Lu vidi lu lignu ca è di chiddru bonu?…” – E la Mamma: “Ziu Miu, pi ora m’innivaiu… Mma videmu ca ma pensu… Ossabenadica e Grazii…”.

Appena dra fimmina vuntà a cantunera, lu Ziu, trasì ni la putia, piglià un pezzu di cartuni, e ci scrissi a carattiri cubucali “QUESTA PILA COSTA, CINCU LIRE” – Lu tempu, di mettiri lu cartuni ncapu la pila, è passa, nantra matri di famiglia, ca curriva e aviva passatu tirata, ma appena vitti la pila, fici na frinata ca aviva iutu a sbattiri, ni lu scaluni di la Chiesa, Lu Ziu, currì, l’aiutà, e ci dissi: “Signura Mia, chi vi facissivu?…” – Nenti, Nenti mi fici Ziu Miu, grazii, stava taliannu dra beddra pila, e truppicavu! Ziu Miu, quantu è bella sta pila! ma quantu costa?…”

Lu Ziu, la talià, e cu tanta ducazioni, ci dissi: “Signura Mia, unnu vittu, lu cartuni? C’è scrittu! Liggissi!” 

Ziu Miu… “I vulissi leggiri, ma nun pozzu… sugnu affabeta!”.

Quannu si dici… “Putenza di la littra”.

Comments are closed.