"Vi cuntu na cosa", Categorie

“Vi cuntu na cosa” – “U Carusu, ca su iucaru e carti tra Natali e Capudannu”

Questo articolo è stato visto 1.223 volte.

nino seviroli  08:00 –  Oggi, Ninu Seviroli ni cunta, na cosa, videmu chì….!!!

“U Carusu, ca su iucaru e carti tra Natali e Capudannu”

Oi, vi cuntu na cosa, ca quannu ma cuntaru, ci dissi a lu cristianu ca mi la cuntà, “Possibili…!!!” e iddru m’arrispunnì: “Possibili…!!!??? – Possibilissimissimu…!!!”. I lu taliava, a lu Prufussuri, Geraci, e iddru calava la testa, comu unu, ca sapi zoccu dici. Eh iddru lu sapiva, chiddru ca diciva,  sapiva ca iu unn’usapiva, e u faciva a posta, e mi faciva stari, ncapu la corda. A un certu puntu mi dissi: “Perciò…. Nì… ti cuntu na cosa, pi cuntalla, picchì certi cosi un s’annu a scurdari.

Dunchi, na matina prestu, versu li quattru e mezza, li cincu, tra Natali e Capudannu, cu lu friddu ca si attrunzava, a li quattru cantuneri, comu ogni matina, u zi Gasparinu aspittava lu so – Patruni – o si preferiti, lu so suprastanti, o ancora, pi fari liganza, lu so daturi di travagliu, pi irisinni, a ittari sagnu a la Pirrera di suffaru, a Raona, quattru chilomentri o iri e quattru o viniri, cu i scarpi o senza scarpi, cu a bunaca o cu a sula cammisa, a pedi, comu ogni iornu pi tuttu l’annu, festi cumannati compresi.

Ma dra matina, lu so – Patruni – tardava a veniri, e mentri iddru arrunchiava di lu friddu, tuttu nsemmula, spuntà nantru Cristianu, ca cu vuci mpunenti e arruganti ci dissi: – Asparì…! a chi fà drocu? a cu aspetti? Chi fà un travagli oi? – Comu un travagliu oi, arrispunni Gasparinu, Sissi ca e a travagliari, vasinnò comu mancia a me famiglia…!!! Ma si un s’arricampa u me patruni, i un pozzu calari. – A picca Gasparì di calari e riiri, picchi a partiri di sta matina, lu to Patruni, un veni chiù, e lu sa picchì…!!! picchì stanotti, ti persi e carti cu mia, Gasparì…! i ti vincivu e ora, tu si mè, e u to patruni, d’ora e in poi, pi sempri, sugnu ì, quindi amu persu troppu tempu e lu tempu e suffaru, e lu suffaru su grana pi mia…, quindi camina, e senza perdiri chiu tempu, c’amu a recuperari u tempu c’amu persu, chiacchiariannu ammatula” – .

A stu puntu, taliavu o prufissuri Geraci, iddru mi talià, e doppu na pausa, di sguardi, ca un sacciu quantu durà, mi dissi: “U sacciu, Nì, chi mi vo diri, u sacciu ca la cosa ti pari, terribili, incredibili, impussibili, ma chissa è purtroppu, la virità di chiddru ca successi tantu tempu fà. Ma lu tempu, unnavà cancillari, la memoria anchi quannu, unni piaci ricurdalla”. A stu puntu lu taliavu, iddru talià arrè a mia, e li nostri sguardi dissiru, tutti li cosi, ca avissiru vulutu diri, li paroli…

E ora, i lu cuntavu a vantri, pi unnù scurdari, pi dillu a li figli e a li niputi, picchì, “lu progressu”, un sagliuttissi mà, la virità…. la nostra Mimoria.

E vi salutu cu na “Perla Antica”, comu Iddru amava diri, quannu scriviva così di Raona, e pi Raona. Iddru puieta e scritturi, figliu di suffarara. Iddru “Patri di terra gialla di Raona” e di tanti antri libra. Iddru “semplicimenti semplici” – “simplicimenti importanti”. U Professuri Peppi Petrotta.

Giuseppe Petrotta - Scrittore poeta

The preparation of the exam 400-101 is a closed book exam so the individuals must refer to the official resources for the them preparation of 400-101 exam.

Comments are closed.