"Vi cuntu na cosa", Categorie

“Vi cuntu na cosa” – “Na Mammuzza cu li pinni”

Questo articolo è stato visto 992 volte.

Vi cuntu na cosa - Merli08:00 –  Ninu Seviroli e …… !!!  

Na Mammuzza cu li pinni

Aieri matina, quannu  aprivu u purtuni di a biblioteca, unn’avia, addrumatu ancora li luci, ca sintiva cantari un passareddru e si mi criditi un sapiva si chianciva intra o fora.

Comunqui, tempu ca sistimavu du libra ni li scaffala, e parsi ca un cantava chiù ma doppu tecchia accumincià a cantari arrè e macari chiù forti e allura capivu ca un cantava, ma chianciva.

A stu puntu, mi misi fermu, pi circari di capiri unn’era, e mentri aspittava, eccu lu sintivu, chianciva arrè, e  lu chiantu viniva di susu. Allura di cursa, acchianavu di la scala a chiocciula e arrivavu susu, ed eccu intra na finestra chiusa, tra mutu e battenti, avivanu arristatu nchiusi tri merli nè nichi e mancu ranni, di mezzu volu.

E dissi: “E chi fazzu? si grapu la finestra, trasinu a parti d’intra, si provu a falli nesciri, tuppiannu ni lu vitru, nun ci la fannu, e allura?”. Allura m’allestiri, a fari qualche cosa, sinnò mischineddri morinu cantannu di crepacori.

Allura siccomu li minuti passavanu dissi: “Na cosa l’e fari”. E chi fici? Grapivu la finestra, unu vulà a parti di fora e tri si misuru a vulari intra a biblioteca e avoglia ca circannu di unni li fari scantari ci divica: “Nisciti, un vi scantati”, ma nenti,  vulavanu e svulazzavanu di cà e di drà e chiancivanu cantannu.

A stu puntu, grapivu tutti li finestri di susu, pi farici abbidiri ca putivanu nesciri, ma iddri vulavanu diccabanna e diddrabbanna, ma un sapivanu truvari la strata pi nesciri. Quannu, quantu vu staiu a diri, di na finestra aperta, trasì un merlu cchiù ranni tuttu niuru cu lu beccu tuttu giallu, e mucca c’iaviva na cosa, ca da un primu mumentu, unn’avia caputu chi era.

“Signuri Me, era lu manciari, pi li nicareddri sò, e drocu capivu ca era la Mamma, di li mirliceddri” e vulava, la passareddra e ci iva vicinu, e li civava a unu a unu, iva e viniva, lu tempu di irisinni e turnava cu la vuccuzza chiuna pi civari, li figliceddri sò.

E i Taliava ncantatu, emozionatu, di tantu amuri, accussi semplici, pulitu, meravigliusu, comu sulu na mamma, lu pò aviri, pi li figli sò.

E iva e viniva, mischina e cantava… e cantava… quannu a  un certu puntu comu s’iddru, ci avissi dittu, a li figli ca la taliavanu: “Figliuzzi Me, un vi scantati ca ci sugnu i cu vantri,  e ora, am’affari, la stessa cosa ca me Matri, fici cu mia, quannu era, nicareddra comu a vantri… e allura … un vi scantati… ora vi vegnu a pigliu… a unu a unu… vi mettu sutta l’ala… e cantannu… vulamu nsemmula… all’aria aperta… ni lu cielu azzurru…”.

E mentri, i taliava, e criditimi, cu li lacrimi all’occhi, a unu a unu, cantannu cu li figli sutta li so ali, niscì di la finestra, la “Mammuzza Merla… Simplicimenti… Meravigliusamenti… Mamma… cu li pinni”.

If you want to earn $100, $200 or even up to $500 a day, and you don’t mind writing some short opinions up, this is https://pro-essay-writer.com/ the perfect opportunity for you.

Comments are closed.