"Vi cuntu na cosa", Categorie

“Vi cuntu na cosa” – “Quannu a Raona, Li Patri festeggiavanu, la figlia ca addivintava Signorina”

Questo articolo è stato visto 1.489 volte.

Nino Seviroli 108:00 –  Oggi, Ninu Seviroli ni cunta, na cosa, videmu chì….!!!

“Quannu a Raona, Li Patri festeggiavanu, la figlia ca addivintava Signorina”

Intantu Bongiornu a tutti! Comu siti? – ncagliassivu cu a “bruschina”? Speriamu di no.

 I minniniscivu, tra sucu di cuttunina e tachipirina, ca fa puru rima, acqua calla, limuni e meli, ancora tussu, però, comu si dici “Tutti patemu di catarru e tussi, matri Batissa, ni patì vidè”!

Ma iamu a la cosa ca vi vogliu cuntari oi, a propositu di Raona, di la Nostra Terra.

Na sira, ncuntravu a me frati, mezzu u cursu e mi dissi “Me frà, vidi ca stasira, a veniri cu mia, ntà na banna, ca sugnu mmitatu e haiu l’aguriu, ca tu ci sì”!

Quannu arrivamu ncampagna, c’eranu già na pocu di Cristiani, tutti amici di me frati, tutti mpillicchiati.

U tempu ca ni salutamu, n’assitamu e già la tannura fumiava… e chi nun c’era, ncampu lu tavulinu, aulivi, sardi, sosizza sicca, tumazzu, mennuli, fastuchi, ramurazzi, radici abbrusciusi, cavuli cotti, trippa, pedi di porcu, cutina, patati cu sucu e la carni di crastu ncapu la tannura, ca ancora ci pensu e mi liccu, li baffi.

E tutti abbrazzavanu a turnu, lu cristianu ca n’avia mmitatu, e a coru ci dicivamu: “Augurii! Augurii! e Prosita! e Prusituni!”.

E i li taliava, e taliava a me frati, e ci diciva… “Me frà… ma si pò sapiri chi successi?” u manciari e bonu e abbunnatu, ma unnaiu caputu, chi festa è? Chi successi d’impurtanti!?… Me Frati, mi talià, si misi a ridiri, ma cu garbu, e mi dissi: “Caru Ninu, stasira, sta vidennu na cosa, ca prima facivanu, tutti li Patri, quannu la figlia fimmina, addivintava Signorina, e pi quantu, po pariri, ca era chiossà, na cosa, di fimmini, anchi li Patri, felici e grati a lu Signuri, festeggiavanu, cu l’amici, st’avvinimentu, mpurtanti pi la vita di la carusa e di tutta la famiglia”.

I taliavu a me Frati, e ci pensu ancora, ci fu un mumentu ca m’aviva scurdatu, tutti li cosi boni di ncapu lu tavulinu, e la tannura ca fumiava… me Frati mi talià, e mi dissi: “U vidi me Frà, chista, e la nostra Raona, ca addiventa sempri chiù moderna, e cridi ca li cosi di na vota eranu antichi…”.

Ci pensu ancora e nun mi li scordu li paroli di me Frati, li nostri belli tradizioni antichi, eppuru accussi, dunci, accussi belli, quannu anchi l’omini, cu la varba forti, un s’affruntavanu, a essiri, dunci e gustusi comu li cosi ca uffrivanu a l’amici, pi diri cu garbu e sutta vuci… sugni felici picchi grazii a lu Signuri, a San Giuseppi e la Madunnuzza me figlia addivintà signorina.

Brocade 143-085 exam questions and practice tests the two products included in the best preparation package are practice test software and pdf q&a https://college-homework-help.org/ booklet.

Comments are closed.